Nghiên cứu vận động chính sách

Cập nhật: 17/05/2020
Vừa qua, Mạng an ninh lương thực và giảm nghèo CIFPEN chọn chủ đề “ Sự tham gia của người dân trong lập kế hoạch và giám sát chương trình 30a” làm đề tài nghiên cứu thực hiện chính...