Tầm nhìn – Sứ mệnh

1. Sứ mệnh:

Cộng đồng nghèo, yếu thế  tại khu vực miền núi được tiếp cận hiệu quả với các ứng dụng khoa học công nghệ, dịch vụ chăm sóc sức khỏe,  cải thiện sức khỏe và  cuộc sống bền vững

2. Tầm nhìn:

Phấn đấu đến năm 2015 tầm nhìn đến 2020  trung tâm sẽ là một trong những  tổ chức hàng đầu nghiên cứu và ứng dụng  khoa học- công nghệ trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng các dân tộc miền núi thông qua việc liên kết với các nhà khoa học và huy động nguồn lực từ các tổ chức trong và ngoài nước.

3. Chiến lược:

•  Nghiên cứu vận động chính sách
•  Phương pháp tiếp cận đựa trên quyền
•  Bình đẳng giới
•  Có sự tham gia