Tin tức CDSH trên báo chí

Cập nhật: 18/05/2020
Là một trong 21 thành viên trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Yên Bái, Trung tâm phát triển khoa học công nghệ và chăm sóc sức khỏe cộng động tỉnh Yên Bái (Yên Bái...
Cập nhật: 18/05/2020
YBĐT – Trung tâm Phát triển khoa học công nghệ (KHCN) và chăm sóc sức khỏe cộng đồng (YEN BAI CDSH) là tổ chức KHCN trực thuộc Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, làm nhiệm...
Cập nhật: 18/05/2020
YBĐT – Trung tâm Phát triển khoa học công nghệ (KHCN) và chăm sóc sức khỏe cộng đồng (YEN BAI CDSH) là tổ chức KHCN trực thuộc Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, làm nhiệm...
Cập nhật: 18/05/2020
Là một trong 21 thành viên trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Yên Bái, Trung tâm phát triển khoa học công nghệ và chăm sóc sức khỏe cộng động tỉnh Yên Bái (Yên Bái...
Cập nhật: 18/05/2020
Là một trong 21 thành viên trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Yên Bái, Trung tâm phát triển khoa học công nghệ và chăm sóc sức khỏe cộng động tỉnh Yên Bái (Yên Bái...