Tuyển tư vấn hỗ trợ phát triển sinh kế và hỗ trợ canh tác và thu hoạch các sản phẩm cây dược liệu

Dự án: “Nâng cao năng lực quản trị chuỗi giá trị cây thuốc nam”

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
“Tuyển tư vấn hỗ trợ phát triển sinh kế và hỗ trợ canh tác và thu hoạch
các sản phẩm cây dược liệu”

GIỚI THIỆU CHUNG
Trung tâm Phát triển Khoa học công nghệ và Chăm sóc sức khỏe cộng đồng (YENBAI CDSH) là một tổ chức phi chính phủ tại tỉnh Yên Bái, được thành lập theo Quyết định số 15/QĐ- LHH, ngày 13/11/2009 của Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ Thuật tỉnh Yên Bái. Trung tâm hoạt động theo Luật Khoa học và Công nghệ; Nghị định số 81/NĐ-CP ngày 17/10/2002 của Chính phủ và các quy định khác có liên quan của pháp luật.
YENBAICDSH có sứ mệnh hỗ trợ ngườidân tộc thiểu sốvàcộngđồngnông thôn nghèo, phụ nữ và trẻ em, đang sốngtại các khu vực miền núi của tỉnh Yên Bái tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏevà phát triển bền vững thông qua việc ứng dụng khoa học và công nghệ.
YENBAI CDSH đang trong quá trình thực hiện dự án “Nâng cao năng lực quản trị chuỗi giá trị cây thuốc nam”do Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam tài trợ. Dự án được thực hiện trong thời gian 45 tháng, từ tháng 11 năm 2017 đến tháng 7 năm 2021, tại 02 huyện Văn Yên và Yên Bình, tỉnh Yên Bái và một số hoạt động ở cấp quốc gia.
Mục tiêu chung của dự án là: “Thúc đẩy sự đóng góp của các Tổ chức xã hội nhằm nâng cao năng lực quản trị chuỗi giá trị cây thuốc nam”.
Mục tiêu cụ thể của dự án gồm: (1)Quảng bá công khai thông tin về vùng cây thuốc nam và các bài thuốc Đông y; (2) Nhận thức và thực hành đạo đức kinh doanh và Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp của các tác nhân tham gia chuỗi giá trị thuốc nam được cải thiện và; (3) Đẩy mạnh Trách nhiệm giải trình và vai trò tác nhân phát triển của các tổ chức xã hội.

Dự án hướng tới 3 kết quả sau:
• Kết quả 1:Thông tin về vùng thuốc nam bản địa và các bài thuốc đông y được thu thập và phổ biến miễn phí, sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT).
• Kết quả 2:Đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trở thành thực hành phổ biến bởi các tác nhân tham gia chuỗi giá trị thuốc nam.
• Kết quả 3:Các tổ chức xã hội được các cơ quan chức năng ở địa phương và trung ương và các tổ chức phát triển quốc tế ghi nhận trở thành đối tác phát triển quan trọng.
Nằm trong kế hoạch của dự án thuộc hành động số 2.3.10.1, YENBAI CDSH có nhu cầu tuyển dụng tư vấn Hỗ trợ phát triển sinh kế và hỗ trợ canh tác và thu hoạch các sản phẩm cây dược liệu, hoạt động tư vấn sẽ được thực hiện bắt đầu từ tháng 3 năm 2021.

THÔNG TIN VỀ DỊCH VỤ TƯ VẤN
1. Mục đích của tư vấn
Tư vấn được tuyển dụng nhằm Hỗ trợ phát triển sinh kế và hỗ trợ canh tác và thu hoạch các sản phẩm cây dược liệu, cụ thể như sau:
Đối với cây Lá Gan:
– Hỗ trợ chủ bài thuốc xây dựng mô hình sản xuất kinh doanh các loại cao và sản phẩm dược liệu từ cây lá gan.
– Thực hiện liên kết giữa chủ bài thuốc với các hộ gia đình trồng nguyên liệu cây lá gan và các đơn vị tiêu thụ sản phẩm từ cây lá gan.
Đối với cây Khôi nhung:
– Xây dựng tổ chức, nâng cao năng lực quản lý kinh doanh và phát triển sản phẩm cho cây Khôi nhung cho các hộ gia đình vùng nguyên liệu tại huyện Yên Bình.
– Nâng cấp chuỗi giá trị cây Khôi nhung cho các hộ gia đình vùng nguyên liệu tại huyện Yên Bình.

2. Nhiệm vụ chính của tư vấn
i. Đối với cây Lá Gan
– Khảo sát thị trường các hộ tiềm năng trồng cây lá gan, thực hiện các thảo luận và đàm phán liên kết giữa chủ bài thuốc với các hộ vùng nguyên liệu cây lá gan.
– Hỗ trợ chủ bài thuốc xây dựng đề án phát triển sản phẩm từ cây lá gan, với các nội dung bao gồm: phát triển vùng nguyên liệu, phát triển sản phẩm, phát triển loại hình sản xuất phát triển thị trường, kế hoạch tài chính.
– Hỗ trợ chủ bài thuốc thực hiện các đàm phán với đối tác tiêu thụ các sản phẩm từ cây lá gan, trên cơ sở đó chủ bài thuốc thực hiện liên kết chuỗi cung ứng các sản phẩm từ cây lá gan.
– Tập huấn cho nhóm nông dân trồng cây lá gan về quản lý sản xuất kinh doanh.
– Hỗ trợ chủ bài thuốc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh (phát triển tổ chức sản xuất, nâng cao năng lực, sản phẩm).
ii. Đối với cây Khôi nhung
– Khảo sát nhu cầu, đánh giá năng lực tổ chức các hộ gia đình vùng nguyên liệu và đánh giá thị trường cây Khôi nhung.
– Xây dựng kế hoạch nâng cấp chuỗi giá trị cây Khôi nhung cho Hợp tác xã, bao gồm phát triển tổ chức, nâng cấp sản phẩm, xây dựng liên kết với doanh nghiệp, đơn vị mua sản phẩm từ cây Khôi nhung.
– Hỗ trợ HTX đàm phán với các đơn vị thu mua sản phẩm của cây Khôi nhung.
– Hỗ trợ nâng cao năng lực cho nhóm các hộ gia đình trồng cây Khôi nhung.
– Hỗ trợ HTX tổ chức thực hiện kế hoạch nâng cấp chuỗi giá trị cây Khôi nhung.

3. Kết quả của tư vấn
Tư vấn cần giao nộp các sản phẩm sau đến YENBAI CDSH:
i. Báo cáo khảo sát chuỗi giá trị cây Lá gan và cây Khôi nhung.
ii. Báo cáo tập huấn lập kế hoạch sản xuất kinh doanh cho nhóm hộ gia đình trồng cây Lá Gan và cây Khôi nhung.
iii. Kế hoạch sản xuất kinh doanh của chủ bài thuốc cây Lá gan, HTX Khôi nhung và nhóm hộ gia đình trồng cây Lá Gan.

4. Ngày công tư vấn
Tư vấn cần hoàn thành nhiệm vụ trước ngày 30/6/2021, số ngày công tư vấn được tính như sau:
i. Đối với cây Lá gan
TT Hoạt động Số ngày công tư vấn

1 Nghiên cứu tài liệu và chuẩn bị bộ công cụ- viết báo cáo 4
2 Hỗ trợ chủ bài thuốc xây dựng kế hoạch phát triển vùng nguyên liệu 2
3 Hỗ trợ chủ bài thuốc thực hiện khảo sát vùng nguyên liệu trồng cây lá gan, và đàm phán với các hộ trồng cây lá gan 3
4 Hỗ trợ chủ bài thuốc đàm phán với các đơn vị tiêu thụ các sản phẩm từ cây lá gan 3
5 Tập huấn cho nhóm nông dân và chủ bài thuốc về lập kế hoạch sản xuất kinh doanh 2
6 Hỗ trợ chủ bài thuốc ký kết hợp đồng với các hộ trồng nguyên liệu cây lá gan, các đơn vị mua sản phẩm từ cây lá gan 3
7 Hỗ trợ chủ bài thuốc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 5
Tổng cộng 22

ii. Đối với cây Khôi nhung
TT Hoạt động Số ngày công tư vấn (ngày)

1 Nghiên cứu tài liệu và chuẩn bị bộ công cụ 4
2 Khảo sát nhu cầu, đánh giá năng lực tổ chức các hộ gia đình vùng nguyên liệu và đánh giá thị trường cây Khôi nhung 3
3 Hỗ trợ HTX xây dựng kế hoạch phát triển vùng nguyên liệu 2
4 Xây dựng kế hoạch nâng cấp chuỗi giá trị cây Khôi nhung, bao gồm phát triển tổ chức, nâng cấp sản phẩm, xây dựng liên kết với doanh nghiệp, đơn vị mua sản phẩm từ cây Khôi nhung 3
5 Hỗ trợ HTX đàm phán với các đơn vị thu mua sản phẩm của cây Khôi nhung 3
6 Tập huấn cho nhóm nông dân và HTX về lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, kết nối các thành viên trong chuỗi giá trị lá khôi 2
7 Hỗ trợ HTX tổ chức thực hiện kế hoạch nâng cấp chuỗi giá trị cây Khôi nhung 5
Tổng cộng 22

5. Yêu cầu đối với tư vấn
Tư vấn được tuyển dụng với các yêu cầu sau:
 Có bằng Thạc sỹ trở lên về kinh tế; quản trị kinh doanh hoặc các lĩnh vực liên quan.
 Có ít nhất 7 năm kinh nghiệm làm các nghiên cứu về thị trường hoặc chuỗi giá trị sản phẩm.
 Ưu tiên ứng cử viên có am hiểu về chuỗi giá trị cây thuốc nam và các bài thuốc Đông y.
 Ưu tiên những ứng viên có kinhnghiệm khảo sát về các bài thuốc đông y/thị trường các bài thuốc đông y.
 Ứng cử viên có mối quan hệ tốt với các tác nhân tham gia chuỗi giá trị cây thuốc nam làlợi thế.
 Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

NỘP HỒ SƠ ỨNG TUYỂN
Tư vấn quan tâm xin mời nộp hồ sơ bao gồm (1) Đề xuất kĩ thuật và tài chính; và (2) CV của tư vấn/nhóm tư vấnđến YENBAI CDSH trước 17:00 ngày 20 tháng 3 năm 2021 qua đường bưu điện hoặc email. Bên ngoài bao thư và tiêu đề email xin ghi rõ “Tuyển tư vấn Hỗ trợ phát triển sinh kế và hỗ trợ canh tác và thu hoạch các sản phẩm cây dược liệu”.
Địa chỉ nhận hồ sơ:
 Văn phòng dự án Nâng cao Năng lực Quản trị Chuỗi giá trị Cây thuốc nam: 332 đường Đinh Tiên Hoàng, Phường Yên Thịnh, Thành phố Yên Bái, Yên Bái.
 Email: [email protected][email protected]
Lưu ý: hồ sơ ứng tuyển sẽ không được trả lại; YENBAI CDSH liên hệ mời phỏng vấn đối với các ứng tuyển phù hợp.