Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở làm việc

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ

KỸ THUẬT TỈNH YÊN BÁI

TRUNG TÂM PTKHCN VÀ CSSK CỘNG ĐỒNG YÊN BÁI

(YENBAI CDSH)

Số: 01/TB-CDSH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 Yên Bái, ngày 14 tháng 01 năm 2017

 

THÔNG BÁO

V/v: Thay đổi địa chỉ trụ sở làm việc

Trung tâm phát triển Khoa học công nghệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng Yên Bái xin trân trọng thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở làm việc sang cơ sở mới từ ngày 1/12/2016, cụ thể như sau:

Trụ sở cũ:

Tên: Trung tâm phát triển Khoa học công nghệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng Yên Bái

         (YENBAI CDSH).

Địa chỉ: Số nhà 186 – đường Đinh Tiên Hoàng – phường Đồng Tâm  – TP Yên Bái – tỉnh Yên Bái

Trụ sở mới:

Tên: Trung tâm phát triển Khoa học công nghệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng Yên Bái

         (YENBAI CDSH).

Địa chỉ: Số nhà 332 – đường Đinh Tiên Hoàng – phường Yên Thịnh – TP Yên Bái – tỉnh Yên Bái

Mọi chức năng hoạt động và các thông tin liên quan khác không thay đổi.

 Trân trọng cảm ơn sự  quan tâm, giúp đỡ của Quý Đơn vị/ Tổ chức/ Cá nhân trong thời gian qua và hy vọng sẽ nhận được sự hỗ trợ, hợp tác chặt chẽ hơn  trong thời gian tới.

Trân trọng!

 

GIÁM ĐỐC 

(Đã ký)

 Đào Thị Ngọc Lan