Tuyển chuyên gia khảo sát kiến thức, thái độ và thực hành (KAP) đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và các tác nhân tham gia chuỗi giá trị cây thuốc nam tại Việt Nam

DỰ ÁN NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ CHUỖI GIÁ TRỊ CÂY THUỐC NAM

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
Tuyển chuyên gia khảo sát kiến thức, thái độ và thực hành (KAP) đạo đức kinh doanh và
trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và các tác nhân tham gia
chuỗi giá trị cây thuốc nam tại Việt Nam

GIỚI THIỆU CHUNG

Trung tâm Phát triển Khoa học công nghệ và Chăm sóc sức khỏe cộng đồng (YEN BAI CDSH) là một tổ chức phi chính phủ tại tỉnh Yên Bái, được thành lập theo Quyết định số 15/QĐ- LHH, ngày 13/11/2009 của Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ Thuật tỉnh Yên Bái. Trung tâm hoạt động theo Luật Khoa học và Công nghệ; Nghị định số 81/NĐ-CP ngày 17/10/2002 của Chính phủ và các quy định khác có liên quan của pháp luật.

YENBAI CDSH có sứ mệnh hỗ trợ ngườidân tộc thiểu sốvàcộngđồngnông thôn nghèo, phụ nữ và trẻ em, đang sốngtại các khu vựcmiềnnúicủatỉnhYên Báitiếp cận với cácdịchvụchăm sóc sức khỏevà phát triển bền vữngthôngquaviệcứng dụngkhoa học vàcôngnghệ.

YENBAI CDSH đang trong quá trình thực hiện Dự án :“Nâng cao năng lực quản trị chuỗi giá trị cây thuốc nam”,do Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam tài trợ. Dự án được thực hiện trong thời gian 45 tháng, từ tháng 11 năm 2017 đến tháng 10 năm 2022, tại 02 huyện Văn Yên và Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Mục tiêu chung của dự án là: “Thúc đẩy sự đóng góp của các Tổ chức xã hội nhằm nâng cao năng lực quản trị chuỗi giá trị cây thuốc nam”.

Mục tiêu cụ thể của dự án này gồm có ba mục tiêu (1)”Quảng bá công khai thông tin về vùng cây thuốc nam và các bài thuốc Đông y”; (2) “Nhận thức và thực hành đạo đức kinh doanh và Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp của các tác nhân tham gia chuỗi giá trị thuốc nam được cải thiện và (3) “Đẩy mạnh Trách nhiệm giải trình và vai trò tác nhân phát triển của các tổ chức xã hội”

Dự án hướng tới đạt 3 kết quả cụ thể bao gồm:
• Kết quả 1:Thông tin về vùng thuốc nam bản địa và các bài thuốc đông y được thu thập và phổ biến miễn phí, sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin.
• Kết quả 2:Đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trở thành thực hành phổ biếnbởi các tác nhân tham gia chuỗi giá trị thuốc nam.
• Kết quả 3:Các tổ chức xã hội được các cơ quan chức năng ở địa phương và trung ương và các tổ chức phát triển quốc tế ghi nhận trở thành đối tác phát triển quan trọng.

THÔNG TIN VỀ NGHIÊN CỨU
Trong khuôn khổ của dự án này, năm 2018, khi dự án bắt đầu triển khai thực hiện đã có nghiên cứu khảo sát đánh giá đầu kỳ và báo cáo đánh giá nhận thức của các nhóm tác nhân tham gia chuỗi giá trị sản phẩm cây thuốc nam về các vấn đề liên quan đến đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.
Cuộc khảo sát này kỳ vọng sẽ cung cấp số liệu cuối kỳ về KAP (kiến thức, thái độ và thực hành) về đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp của cùng nhóm đối tượng với cuộc khảo sát đầu kỳ. Hoạt động này liên quan đến việc áp dụng các chỉ số KAP (kiến thức, thái độ và thực hành); bảng câu hỏi; và chuẩn bị báo cáo khảo sát KAP (kiến thức, thái độ và thực hành) sau khi thực hiện các cuộc phỏng vấn tại thực địa ở cấp trung ương và cấp tỉnh. Mục đích của hoạt động này nhằm đo lường những thay đổi của các chỉ số KAP (kiến thức, thái độ và thực hành) sau khi dự án can thiệp vào đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp để xem dự án sẽ đạt được kết quả mong đợi như thế nào và kết quả can thiệp của dự án đạt hiệu quả ra sao.

YENBAICDSH cần tuyển 02 chuyên gia để thực hiện khảo sát KAP cuối kỳ về đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, gồm 01 trưởng nhóm và 01 thành viên nhóm nghiên cứu để thực hiện gói công việc. Thông tin cụ thể về khảo sát như sau:
Mục tiêu của khảo sát:
1. Đánh giá sự thay đổi về kiến thức, thái độ, thực hành của các nhóm tác nhân tham gia và hỗ trợ phát triển chuỗi giá trị sản phẩm cây thuốc nam về các vấn đề liên quan đến đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp qua đó so sánh với số liệu đánh giá đầu kỳ.
2. Phân tích những thuận lợi và khó khăn trong việc thực hiện các tiêu chuẩn về đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp
3. Đề xuất những giải pháp để nâng cao khả năng thực hành đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp
Nội dung khảo sát:
Khảo sát kiến thức, thái độ và thực hành đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp của các tác nhân tham gia chuỗi giá trị cây thuốc nam ( nhóm đối tượng đã khảo sát đầu kỳ) ở một số nội dung sau đây:
Kiến thức:
 Kiến thức chung về đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.
 Kiến thức về thể chế/chính sách liên quan đến việc thực hiện đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp;
 Kiến thức về tiêu chuẩn/chuẩn mực đạo đức kinh doanh ở cấp quốc gia và cấp địa phương;
 Nhận thức về vai trò của đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với sự phát triển của chuỗi giá trị thuốc nam.
Thái độ:
 Sự quan tâm của các tác nhân đối với đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.
 Niềm tin và mức độ sẵn sàng áp dụng các tiêu chuẩn về đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các hoạt động sản xuất và kinh doanh các sản phẩm cây thuốc nam theo chuỗi giá trị.
Thực hành:
 Các tuyên bố và quy định hiện hành nhằm đảm bảo tuân thủ đạo đức kinh doanh và phát huy các sáng kiến trách nhiệm xã hội doanh nghiệp;
 Mức độ tuân thủ các qui định/chính sách liên quan đến việc thực hiện đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp;
 Các sáng kiến thực hành đạo đức kinh doanh và việc thực thi trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp hiện nay.
Thành tựu, thách thức và khuyến nghị:
 Thành tựu và hạn chế/lỗ hổng trong việc thực hiện đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.
 Khuyến nghị nhằm tăng cường thực hiện đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong các nhóm tác nhân tham gia chuỗi giá trị cây thuốc nam tại Việt Nam nói chung và tại Yên Bái nói riêng.
Thời gian và địa điểm khảo sát:
 Thời gian thực hiện khảo sát: 02 tháng (từ tháng 4 – 5/2021).
 Địa điểm khảo sát: Yên Bái và Hà Nội.
Qui trình thực hiện khảo sát:

Rà soát và cập nhật thông tin số liệu sẵn có:

Nhóm chuyên gia tư vấn được lựa chọn sẽ chủ trì và phối hợp với các cán bộ chuyên môn của Dự án, thực hiện việc rà soát các số liệu sẵn có liên quan đến đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Kết quả chính của việc rà soát số liệu sẵn có đó là thu thập các thông tin cơ bản về vùng:
• Các quy định pháp lý về thực hiện đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.
• Các thực hành hoặc sáng kiến hiện có liên quan đến đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.
• Phân tích các kết quả đánh giá đầu kỳ để so sánh với đợt sau .

Thu thập thông tin tại thực địa

Dựa trên cơ sở các kết quả nghiên cứu khảo sát đầu kỳ rà soát tài liệu so sánh với khảo sát cuối kỳ, nhóm tư vấn dưới sự hỗ trợ từ YEN BAI CDSH và các cơ quan đối tác tiến hành các hoạt động thu thập thông tin tại cấp quốc gia và tỉnh Yên Bái. Việc nghiên cứu thực địa nhằm thu thập các thông tin sau đây:
• Sự thay đổi về kiến thức, hiểu biết của các tác nhân (nông dân sản xuất, chính quyền địa phương, doanh nghiệp thu mua; người thực hành chăm sóc sức khỏe bằng phương pháp y học cổ truyền…) về đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội doanh nghiệp của từng nhóm tác nhân tham gia
• Các sáng kiến ( thay đổi nhận thức), thực hành về đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội doanh nghiệp trong các nhóm tác nhân tham gia chuỗi giá trị (nông dân sản xuất, chính quyền địa phương, doanh nghiệp thu mua; người thực hành chăm sóc sức khỏe bằng phương pháp y học cổ truyền…)
• Các kiến nghị, đề xuất của từng nhóm tác nhân về thúc đẩy thực hành đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong vận hành và quản lý chuỗi giá trị cây thuốc nam.

Chủ trì hội thảo chia sẻ kết quả nghiên cứu

Sau khi hoàn thành việc thu thập thông tin, nhóm tư vấn chịu trách nhiệm việc viết báo cáo nghiên cứu và chia sẻ kết quả nghiên cứu tại hội thảo chia sẻ kết quả nghiên cứu với các bên liên quan. Hội thảo nhằm mục đích chia sẻ các phát hiện của nghiên cứu với các bên liên quan, những phát hiện và khuyến nghị dự kiến sẽ là các bài học kinh nghiệm của dự án về (i) phổ biến các kết quả của dự án; Và (ii) các hành động tiếp theo trong tương lai. Mục tiêu của các cuộc hội thảo này là đảm bảo rằng các bằng chứng của sự thay đổi được thực hiện sau khi Dự án can thiệp vượt xa hơn những điều mà người được phỏng vấn trả lời trong các cuộc điều tra KAP (kiến thức, thái độ và thực hành). Đồng thời, thảo luận và lựa chọn các khuyến nghị cho các hoạt động nâng cao năng lực của dự án.

Đầu ra của khảo sát:
 01 Đề xuất kĩ thuật tiếng Việt được chấp nhận và phê duyệt bởi YENBAI CDSH. Trong đó mô tả rõ về mục tiêu, phương pháp, kế hoạch và đề xuất kinh phí, các chuyên gia thực hiện nghiên cứu.
 Bộ công cụ khảo sát được phê duyệt bởi YEN BAI CDSH
 01 báo cáo kết quả khảo sát bằng tiếng Việt và tiếng Anh được chấp nhận và phê duyệt bởi YENBAI CDSH.
 01 Bài trình bày kết quả khảo sát để chia sẻ tại hội thảo.
 Các tài liệu và sản phẩm thu được từ cuộc khảo sát.
Nhiệm vụ của chuyên gia:
1. Xây dựng đề xuất kỹ thuật thực hiện nghiên cứu bằng tiếng Việt trong đó mô tả rõ về mục tiêu, kết quả, phương pháp nghiên cứu, các chuyên gia nghiên cứu, đề xuất về kinh phí và kế hoạch thực hiện nghiên cứu.
2. Điều chỉnh đề xuất kỹ thuật thực hiện nghiên cứu dựa trên ý kiến đóng góp của YEN BAI CDSH và các cơ quan đối tác.
3. Xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện các hoạt động nghiên cứu dựa vào đề xuất kỹ thuật đã thống nhất. Trong đó mô tả rõ về các công việc sẽ thực hiện, thời gian, địa điểm, người chịu trách nhiệm và những hỗ trợ cần thiết từ YEN BAI CDSH và cơ quan đối tác.
4. Thực hiện việc rà soát các tài liệu sẵn có liên quan đến đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.
5. Thực hiện khảo sát thu thập thông tin tại thực địa nhằm bổ sung các phát hiện mới cũng như đối chiếu với những dữ liệu có sẵn. Nhóm chuyên gia sẽ tiến hành khảo sát thực địa theo chương trình, kế hoạch cũng như đề xuất kỹ thuật đã được YENBAI CDSH phê duyệt
6. Phân tích và xử lý số liệu: Sau khi hoàn thành khảo sát, nhóm chuyên gia sẽ phần tích bước đầu của số liệu thu được.
7. Chủ trì hội thảo chia sẻ phát hiện của nghiên cứu với các bên liên quan.
8. Hoàn thiện báo báo cáo kết quả nghiên cứu: các chuyên gia sẽ nộp cho YENBAI CDSH 01 bản báo cáo hoàn chỉnh bằng Tiếng Việt để YENBAI CDSH tiến hành góp ý và phê duyệt. Sau khi bản báo cáo tiếng Việt được phê duyệt, nhóm chuyên gia sẽ tiến hành nộp 01 bản báo cáo bằng Tiếng Anh có nộp dung như bản Tiếng Việt.
Hỗ trợ từ YENBAI CDSH và dự án:
 Cung cấp những hỗ trợ thiết yếu để chuẩn bị cho khảo sát.
 Cung cấp đầy đủ các tài liệu/thông tin cần thiết cho công việc củachuyên gia;
 Giám sát và hỗ trợ hoạt động của chuyên gia.
Yêu cầu đối với chuyên gia:
Nhóm tư vấn bao gồm ít nhất 02 chuyên gia, trong đó có 01 chuyên gia về xã hội học và 01 chuyên gia về quản trị doanh nghiệp. Yêu cầu đối với từng chuyên gia như sau:
Đối với chuyên gia về quản trị doanh nghiệp:
 Có bằng Thạc sỹ trở lên chuyên ngành kinh tế, quản trị doanh nghiệp hoặc lĩnh vực có liên quan
 Có ít nhất 7 năm kinh nghiêm trong lĩnh vực liên quan. Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm khảo sát chủ đề liên quan đến đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.
 Có kinh nghiệm làm việc với các tác nhân trong chuỗi giá trị cây thuốc nam (người dân, doanh nghiệp, nhà quản lý, nhà khoa học, các tổ chức xã hội…)
 Ứng viên am hiểu về lĩnh vực Đông y và có mối quan hệ tốt với các doanh nghiệp Dược là lợi thế.
 Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.
Đối với chuyên gia xã hội học:
 Các bằng Thạc sỹ trở lên chuyên ngành xã hội học hoặc các lĩnh vực có liên quan.
 Có ít nhất 5 năm kinh nghiêm trong lĩnh vực liên quan. Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm khảo sát chủ đề liên quan đến KAP đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.
 Có kinh nghiệm làm việc với cộng đồng/doanh nghiệp trong lĩnh vực KAP/ sáng kiến trách nhiệm xã hội doanh nghiệp
 Có kinh nghiệm làm việc với các tác nhân trong chuỗi giá trị cây thuốc nam (người dân, doanh nghiệp, nhà quản lý, nhà khoa học, các tổ chức xã hội…)
 Ứng viên am hiểu về lĩnh vực Đông y và có mối quan hệ tốt với các doanh nghiệp Dược là lợi thế.
 Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.
NỘP HỒ SƠ ỨNG TUYỂN
Ứng viên quan tâm xin mời nộp hồ sơ thầu gồm (1) Đề xuất kĩ thuật trong đó mô tả rõ về mục tiêu, phương pháp, kinh phí, kế hoạch và chuyên gia tham gia nghiên cứu và (2) CV của chuyên gia thực hiện nghiên cứu. Các hồ sơ được gửi cho YEN BAI CDSH trước 17:00 ngày 20 tháng 3 năm 2020 qua đường bưu điện hoặc email. Bên ngoài bao thư và tiêu đề email xin ghi rõ “Đề xuất Khảo sát KAP doanh nghiệp”.
Địa chỉ nhận hồ sơ:
Địa chỉ nhận hồ sơ:
 Văn phòng dự án Nâng cao Năng lực Quản trị Chuỗi giá trị Cây thuốc nam:
Số 332 đường Đinh Tiên Hoàng, Phường Yên Thịnh, Thành phố Yên Bái, Yên Bái.
 Email: [email protected][email protected]
Lưu ý: hồ sơ ứng tuyển sẽ không được trả lại; YENBAI CDSH liên hệ mời phỏng vấn đối với các ứng tuyển phù hợp.