Tuyển giảng viên tập huấn kiến thức và kỹ năng sử dụng máy tính.

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

GIẢNG VIÊN TẬP HUẤN VỀ CẢI THIỆN KIẾN THỨC, KỸ NĂNGSỬ DỤNG MÁY TÍNH ĐỂ GIÚP THANH NIÊN HỌC TẬP

VÀ PHÁT TRIỂN HÒA NHẬP TRONG CUỘC SỐNG HIỆN ĐẠITẠI XÃ HƯNG KHÁNH, HUYỆN TRẤN YÊN, TỈNH YÊN BÁI

 

  1. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN:

      Dự án “Hỗ trợ thanh niên dân tộc thiểu số thực hiện các dự án khởi nghiệp, sáng kiến xã hội thuộc Hợp phần 1 do Trung tâm phát triển Khoa học công nghệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng Yên Bái (YENBAI CDSH) thực hiện nằm trong khuôn khổ dự án tổng thể “Sự tham gia: Nâng cao năng lực cho các đoàn thể, tổ chức xã hội và thanh niên dân tộc thiểu số tham gia tích cực vào việc khởi nghiệp, ra quyết định kinh tế – xã hội tại Yên Bái, Việt Nam” do Liên minh Châu Âu và Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tài trợ. Dự án được triển khai tại 9 xã thuộc huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái

      Mục tiêuchính của dự án do YENBAI CDSH thực hiện: Ít nhất 80 thanh niên nam, nữ (khoảng 70% dân tộc thiểu số và 50% nữ) nâng cao năng lực, kỹ năng tổ chức triển khai hiệu quả 6 sáng kiến khởi nghiệp và phát triển xã hội tại địa phương.

Vui lòng Click vào đây để xem chi tiết