Cập nhật: 21/05/2020
LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH YÊN BÁI TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ & CHĂM SÓC SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG YÊN BÁI (YENBAI CDSH) Số: 73/BC-CDSH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA...
Cập nhật: 21/05/2020
LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH YÊN BÁI TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ & CHĂM SÓC SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG YÊN BÁI (YENBAI CDSH)   Số: 43/BC-CDSH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ...
Cập nhật: 21/05/2020
LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH YÊN BÁI TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ & CHĂM SÓC SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG YÊN BÁI (YENBAI CDSH)   Số: 31/BC-CDSH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ...
Cập nhật: 21/05/2020
LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH YÊN BÁI TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ & CHĂM SÓC SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG YÊN BÁI (YENBAI CDSH)   Số: 23/BC-CDSH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ...
Cập nhật: 21/05/2020
LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH YÊN BÁI TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ & CHĂM SÓC SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG YÊN BÁI (YENBAI CDSH)   Số: 26 /BC-CDSH CỘNG HOÀ XÃ HỘI...
Cập nhật: 21/05/2020
LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH YÊN BÁI TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ & CHĂM SÓC SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG YÊN BÁI (YENBAI CDSH)   Số:   05/BC-CDSH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ...
Cập nhật: 20/05/2020
Tên dự án: » Nâng cao năng lực cho Trung tâm phát triển khoa học công nghệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng, góp phần phát triển các tổ chức xã hội dân sự tỉnh Yên Bái. Thuộc Chương trình...
Cập nhật: 18/05/2020
Là một trong 21 thành viên trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Yên Bái, Trung tâm phát triển khoa học công nghệ và chăm sóc sức khỏe cộng động tỉnh Yên Bái (Yên Bái...
Cập nhật: 18/05/2020
YBĐT – Trung tâm Phát triển khoa học công nghệ (KHCN) và chăm sóc sức khỏe cộng đồng (YEN BAI CDSH) là tổ chức KHCN trực thuộc Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, làm nhiệm...
Cập nhật: 18/05/2020
YBĐT – Trung tâm Phát triển khoa học công nghệ (KHCN) và chăm sóc sức khỏe cộng đồng (YEN BAI CDSH) là tổ chức KHCN trực thuộc Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, làm nhiệm...