Báo cáo tổng kết năm 2017

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC

VÀ KỸ THUẬT TỈNH YÊN BÁI

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ & CHĂM SÓC SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG YÊN BÁI (YENBAI CDSH)

 

Số: 26 /BC-CDSH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

Yên Bái, ngày  26  tháng 12 năm 2017

 

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

NHIỆM VỤ- KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

         

Thực hiện công văn số 46 /LHH-VP ngày 13/11/2017 của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Yên Bái, về việc báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và nhiệm vụ kế hoạch hoạt động năm 2018, Trung tâm Phát triển khoa học công nghệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng Yên Bái (YENBAI CDSH) xin tổng hơp các hoạt động trong năm báo cáo như sau:

I. Kết quả hoạt động năm 2017:

  1. Công tác xây dựng củng cố, phát triển tổ chức:

Năm 2017 Yên Bái CDSH đã có nhiều tích cực đổi mới và quan tâm đến các nhiệm vụ củng cố và phát triển tổ chức, đặc biệt là quan hệ đối ngoại với các đối tác truyền thống thuộc các mạng lưới cũng như phát triển thêm các mối quan hệ bên ngoài khác, nhờ đó đã có nhiều cơ hội tiếp cận được với những cơ hộ viết dự án, gọi tài trợ từ các tổ chức Phi chính phủ quốc tế.

Tuy nguồn lực CDSH có hạn nhưng vẫn cố gắng đảm bảo nhân sự để duy trì các hoạt động thường xuyên, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ công tác bình thường ở khâu thường trực văn phòng, thực hiện đầy đủ các nội dung công tác của LHHKHKT tỉnh, các cơ quan chức năng của tỉnh cũng như các hoạt động đối ngoại khác với các Mạng lưới mà CDSH Yên Bái tham gia.

Công nghệ thông tin đã thực sự trở thành phương tiện công tác hiệu quả trong nội bộ CDSH, các công việc và nhiệm vụ công tác đều có sự trợ giúp đắc lực của công nghệ thông tin, đôi khi còn thực hiện việc họp trực tuyến giữa văn phòng CDSH ở Yên Bái với văn phòng CDSH tại Hà Nội. Đơn vị đảm bảo duy trì đượchoạt động thường xuyên của Website CDSH.

 Đơn vị vẫn duy trì mối quan hệ tốt và được Phòng khám Việt Tràng An hỗ trợ về cơ sở làm việc khang trang, khá ổn định, bước đầu giải quyết được tốt các quan hệ đối ngoại cho CDSH tại Yên Bái .

  1. Công tác tập hợp, đoàn kết, vận động trí thức KHCN thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và nhà nước:

Trung tâm đã triển khai và thực hiện các nội dung công tác theo sự chỉ đạo của Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thật tỉnh, đã tổ chức quán triệt và triển khai đầy đủ các chủ chương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến công tác đối với toàn thể cán bộ trong trung tâm.

Các cán bộ trung tâm đã tích cực tham gia viết bài cho tập san khoa học và đời sống của LHH, phối kết hợp với cán bộ cơ quan LHH tham gia nhiều hoạt động taị địa phương như phong trào thi đua yêu nước tập hợp, đoàn kết, vận động trí thức KHCN thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và nhà nước, hỗ trợ người dân miền núi xóa đói giảm nghèo.

  1. Hoạt động thông tin tuyên truyền và phổ biến kiến thức:

– Trong năm trung tâm đã thực hiện nhiều các hoạt động tại cộng đồng nhằm quảng bá các hoạt động tuyên truyền giới thiệu với các tổ chức về tiềm  năng thế mạnh của vùng cao Mù Cang Chải đối với bè bạn để mời gọi họ đến với Mù Cang Chải tham quan du lịch. Mặt khác cũng đưa ra những khó khan hạn chế của vùng cao nói chung trong đó có Mù Cang Chải để mời gọi sự giúp đỡ, đầu tư, chăm lo sức khỏe cho cộng đồng..vv.

 – Được sự hỗ trợ của LHH, trung tâm đã tổ chức hội thảo khoa học: “Bảo vệ Quyền được chăm sóc sức khỏe sinh sản và giáo dục giới tính của trẻ vị thành niên dân tộc Mông – Vai trò của gia đình và xã hội” tại xã Dế Su Phình, huyện Mù Cang Chải. Hội thảo đã thu hút được trên 40 người tham gia. Qua hội thaotr, người dân đã thảo luận và chỉ ra được nhiều vấn đề cần ưu tiên đẩy mạnh truyền thông chuyển đổi hành vi ở địa phương như:

– Tình trạng tảo hôn còn phổ biến ở các bản

– Hiện tượng chậm hoặc không làm khai sinh cho trẻ vẫn còn nhiều

– Tư tưởng trọng nam khinh nữ còn phổ biến

– Yêu sớm, bỏ học, đẻ nhiều là những vấn đề đang làm ảnh hưởng đến chất lượng dân số ở địa phương.

– Cán bộ trung tâm đã tham gia trả lời phổng vấn và có những nội dung bài viết trên phương tiện thong tin đại chúng ở địa phương về các kết quả hoạt động của dự án,  kinh nghiệm hoạt động tuyên truyền và phổ biến kiến thức tại cộng đồng người dân tộc thiểu số, vùng cao, khó khăn… Tham gia viết và gửi tin bài hoạt động của Trung tâm cho tập san của Liên hiệp Hội tỉnh.

  1. Công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội:

          4.1 Các thành viên trong đơn vị ngiêm túc trong thực hiện công tác tư vấn, phản biện nội bộ nhằm phát hiện những thiếu hụt kiến thức, kỹ năng trong thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị qua các hoạt động trong  năm qua, đồng thời tìm kiếm cơ hội xây dựng đề án, đề tài mới.

4.2 Cán bộ trung tâm đã tham gia góp ý kiến, phản biện cho một số văn kiện, chính sách của Nhà nước do các tổ chức mạng  Northnet, mạng VNGO-FLEGT tổ chức như: Thông tư hướng dẫn thực hiện luật tiếp cận thông tin; Trả lời tham vấn bộ nguyên tắc đối tác CSO và đối tác phát triển tại Việt Nam do MSD khởi thảo…

  1. Hoạt động nghiên cứu khoa học, thực hiện các đề tài dự án

– Năm 2017, trung tâm hoàn thành việc đề xuất dự án: Bảo vệ Quyền được chăm sóc sức khỏe sinh sản và giáo dục giới tính của trẻ vị thành niên dân tộc Mông tại hai xã Nậm Khắt và Dế Su Phình huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái và đã được tổ chức AC Thụy Điển tại Việt Nam tài trợ. Dự án đã hoàn thiện 10 hoạt động trong năm đầu. BCĐ dự án đã phối hợp tốt với lãnh đạo chính quyền các địa phương, các nhà trường, các tổ chức đoàn thể như Hội phụ nữ, đoàn thanh niên, cán bộ Y tế hai xã  để triển khai thành công các hoạt động dự án.

– Đồng thời với dự án: Bảo vệ Quyền được chăm sóc sức khỏe sinh sản và giáo dục giới tính của trẻ vị thành niên dân tộc Mông, trong năm 2017 Yên Bái CDSH còn đề xuất thành công dự án: Nâng cao năng lực quản trị chuỗi giá trị cây thuốc nam với Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam. Dự án được phê duyệt tài trợ 4 năm và  được mở  văn phòng dự án tại Hà Nội. Tháng 11/2017 Hội thảo khởi động dự án đã được tổ chức thành công tại thành phố Yên Bái. Dự án được xã hội bước đầu đánh giá cao và đã nâng cao vị thế của YENBAI CDSH.

  1. Hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế:

          Trung tâm thường xuyên theo dõi, nắm bắt các kêu gọi viết đề xuất của các tổ chức, đại sứ quán và các tổ chức mạng để cập nhật thông tin, kiến thức và đã xây dựng những đề xuất dự án gửi tới các tổ chức. Trung tâm đã làm việc với một số tổ chức, cá nhân nhằm tạo cơ hội để tiếp cận các dự án đầu tư cho Yên Bái. Kết quả công tác này năm 2017 đã đạt được những kết quả đáng phấn khởi như sau:

– Tháng 5 năm 2017, trung tâm hoàn thành việc đề xuất dự án: Bảo vệ Quyền được chăm sóc sức khỏe sinh sản và giáo dục giới tính của trẻ vị thành niên dân tộc Mông tại hai xã Nậm Khắt và Dế Su Phình huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái và đã được tổ chức AC Thụy Điển tại Việt Nam tài trợ. Dự án được phê duyệt tài trợ  năm và đã hoàn thiện 10 hoạt động trong năm đầu tiên. Trong năm, BCĐ dự án đã phối hợp tốt với lãnh đạo chính quyền các địa phương, các nhà trường, các tổ chức đoàn thể như Hội phụ nữ, đoàn thanh niên, cán bộ Y tế hai xã  để triển khai thành công các hoạt động dự án.

–  Đồng thời với dự án: Bảo vệ Quyền được chăm sóc sức khỏe sinh sản và giáo dục giới tính của trẻ vị thành niên dân tộc Mông, trong năm 2017 Yên Bái CDSH còn đề xuất thành công dự án: Nâng cao năng lực quản trị chuỗi giá trị cây thuốc nam với Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam. Dự án được phê duyệt tài trợ 4 năm và được mở văn phòng dự án tại Hà Nội. Tháng 11/2017 Hội thảo khởi động dự án đã được tổ chức thành công tại thành phố Yên Bái. Dự án được xã hội bước đầu đánh giá cao và đã nâng cao vị thế của YENBAI CDSH.

  1. Công tác khác:

          7.1 CDSH đã tích cực trong các hoạt động cùng các mạng lưới mà CDSH tham gia. Cụ thể là:

          – Tham gia Chương trình “Truyền cảm hứng Văn hóa Minh bạch Giải trình” (Inspiring CSOs 2017).

           – Tham gia các hoạt động dự án “ Nâng cao khả năng tiếp cận thông tin đối với phụ nữ các dân tộc thiểu số”, trung tâm cử cán bộ thamgia các hoạt động với Mạng Northnet tại Điện biên; Thái Nguyên Và Bắc Kạn .

          7.2 Cử cán bộ tham gia giảng bài tại các nhà trường, bệnh viện trong và ngoài tỉnh góp phần CSSK nhân dân.

II. Đánh giá:

  1. Kết quả đạt được:

 Đối với một đơn vị tự chủ về hoạt động, tài chính, nhân lực… Mặc dù còn gặp nhiều khó khan song đơn vị đã quyết tâm vượt qua, tận dụng được các thế mạnh hiện có để đề xuất có được các dự án mới. Trung tâm vẫn đảm bảo duy trì được những hoạt động thường xuyên của đơn vị như trên đã báo cáo. Đây là sự cố gẵng nỗ lực của toàn thể cán bộ và nhân viên của trung tâm.

          – Mạnh dạn đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của cơ quan là đổi mới  cơ bản trong công tác của trung tâm trong năm qua. Kết quả đạt được sẽ là niềm vui và động lực để CDSH tiếp tục phấn đấu giành nhều thành công hơn nữa.  

          – Hai dự án mới đã góp phần nâng cao vị thế của Yên Bái CDSH song cũng là thử thách tiếp với trung tâm đối với xã hội và nhà tài trợ. Với những kết quả hoạt động bước đầu của 2 dự án, đang hứa hẹn nhiều kết quả tốt đẹp của trung tâm trong hoạt động năm 2018.

  1. Những hạn chế, yếu kém- nguyên nhân:

          – Khó khăn lớn nhất của đơn vị đó là chưa có nguồn tài trợ, dự án đầu tư thường xuyên để hoạt động. Nguồn tài trợ thường xuyên để duy trì các hoạt động cũng như trả lương cho các thành viên là mối quan tâm thường trực trong các thành viên Yên Bái CDSH .

– Trung tâm có ít hoạt động dịp đầu năm nên việc duy trì cập nhật thông tin, quảng bá trên Website của đơn vị cũng còn chưa thường xuyên đầy đủ.

* Nguyên nhân: Có nhiều nhưng nguyên nhân cơ bản vẫn là thiếu hụt tính chuyên ngiệp và tổ chức chưa mạnh, chiến lược chưa rõ ràng.

III. Kế hoạch – nhiệm vụ năm 2018

– Năm 2018 Yên Bái CDSH tiếp tục tranh thủ sự giup đỡ và phối hợp với các bên liên quan, với các tổ chức để triển khai các hoạt động NCKH, triển khai hai dự án hiện có để duy trì các hoạt động hữu ích tới cộng đồng.

– Trung tâm tiếp tục tập trung xây dựng củng cố, phát triển tổ chức, nâng cao chất lựơng khảo sát nghiên cứu, thu thập thông tin, xây dựng dự án đề xuất mới trên địa bàn tỉnh đề nghị các tổ chức tài trợ .

– Tiếp tục tham gia tích cực vào các hoạt động tư vấn, phản biện, tập huấn, hội thảo của các tổ chức mạng lưới ma trung tâm tham gia như: Northet, CIFPEN, BĐKH, LHHKHKT tỉnh, VUSTA…

* Đề nghị:

– Với hoạt động của mình những năm qua, YENBAI CDSH đang từng bước vượt qua khó khan để đứng vững, tham gia tích cực để đóng góp và sự phát triển kinh tế xã hội ở vùng cao Yên Bái.

– YENBAI CDSH kính mong Liên Hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh tiếp tục quan tâm tham mưu đề xuất với UBND Tinh Yên Bái, LHH KH&KT Việt Nam để có chính sách đối với đội ngũ trí thức tỉnh Yên Bái chủ động tham gia phản biện các để tài, dự án, đề án dự án mới, đề tài nghiên cứu năm 2018-2020;

– Ngành Y tế tỉnh Yên Bái với chức năng quản lí thực hiện các hoạt động Nghiên cứu, vận động chính sách về Y tế trên địa bàn hãy tiếp tục quan tâm giúp đỡ, cộng tác với YENBAI CDSH để CDSH có diều kiện tham gia phản biện các để tài, dự án, đề án liên quan đến Y tế và công tác BVCSSK nhân dân, nhất là sự phát triển của cộng đồng người dân tộc thiểu số tỉnh nhà.

          Trên đây là tổng hợp một số kết quả hoạt động năm 2017 và định hướng một số hoạt động trọng tâm năm 2018 của YENBAI CDSH, xin được báo cáo Liên Hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh tổng hợp và chỉ đạo công tac của đơn vị trong thời gian tới./.

 

GIÁM   ĐỐC

Nơi nhận:

– LHCHKH&KT tỉnh;

– Các bên liên quan

– Ban giám đốc CDSH

– Lưu: VT.

  Đào Thị Ngọc Lan