Báo cáo công tác 6 tháng 2018

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC

VÀ KỸ THUẬT TỈNH YÊN BÁI

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ & CHĂM SÓC SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG YÊN BÁI (YENBAI CDSH)

 

Số: 23/BC-CDSH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

Yên Bái, ngày 24 tháng 6 năm 2018

 

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM,

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018

         

Thực hiện công văn số 24/LHH-VP ngày 8/6/2018 của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Yên Bái, về việc báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Trung tâm Phát triển khoa học công nghệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng Yên Bái (YENBAI CDSH) xin tổng hơp các hoạt động trong kỳ báo cáo như sau:

I. Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2018:

  1. Công tác xây dựng củng cố, phát triển tổ chức:

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Yên Bái CDSH tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các tổ chức KHCN trực thuộc Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh theo hướng chuyên nghiệp, phát huy dân chủ, tôn trọng độc lập tư duy, sáng tạo trong các hoạt động khoa học, tạo môi trường thuận lợi và cơ chế thích hợp để thu hút và phát huy năng lực sáng tạo của trí thức KH&CN trong và ngoài tỉnh tham gia vào hoạt động của Trung tâm góp phần thúc đẩy công tác xã hội hóa hoạt động KH&CN, bảo vệ môi trường, giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phát triển cộng đồng.

Tiếp tục củng cố và phát triển tổ chức nhằm đảm bảo có đủ nguồn nhân lực đáp ứng thực hiện hai Dự án của Trung tâm hiện đang tổ chức thực hiện bao gồm: (1) Dự án Bảo vệ Quyền được chăm sóc sức khỏe sinh sản và giáo dục giới tính của trẻ vị thành niên dân tộc H’Mông tại huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái, do Tổ chức AC Thụy Điển tài trợ và (2) Dự án nâng cao năng lực quản trị chuỗi giá trị cây thuốc nam, do phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam tài trợ. Về cơ bản đội ngũ cán bộ của tổ chức được bố trí và duy trì ổn định để triển khai thực hiện trong thời gian 6 tháng qua.  

Ngoài ra, mặc dù nguồn lực CDSH có hạn nhưng Trung tâm vẫn cố gắng đảm bảo đủ nguồn nhân sự để duy trì các hoạt động thường xuyên của Trung tâm và đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ công tác thường trực văn phòng, thực hiện đầy đủ các nội dung công tác do LHHKHKT tỉnh và các cơ quan chức năng của tỉnh giao phó cũng như duy trì các hoạt động đối ngoại với các Mạng lưới mà CDSH Yên Bái hiện đang tham gia.

Công nghệ thông tin cũng đã thực sự trở thành phương tiện công tác hiệu quả trong nội bộ CDSH, các công việc và nhiệm vụ công tác đều có sự trợ giúp đắc lực của công nghệ thông tin, đôi khi còn thực hiện việc họp trực tuyến giữa văn phòng CDSH ở Yên Bái với văn phòng dự án của CDSH tại Hà Nội. Đơn vị đảm bảo duy trì được hoạt động thường xuyên của Website CDSH.

 Đơn vị vẫn duy trì mối quan hệ tốt và được Phòng khám Việt Tràng An hỗ trợ về cơ sở làm việc khang trang, khá ổn định, bước đầu giải quyết được tốt các quan hệ đối ngoại cho CDSH tại Yên Bái .

  1. Công tác tập hợp, đoàn kết, vận động trí thức KH&CN:

Trung tâm đã tổ chức sinh hoạt định kỳ để phổ biến và triển khai thực hiện các nội dung công tác theo sự chỉ đạo của Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thật tỉnh, đã tổ chức quán triệt và triển khai đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến công tác đối với toàn thể cán bộ trong trung tâm. Lãnh đạo Trung tâm thường xuyên trao đổi, xin ý kiến với các Nhà khoa học hang đầu tại Hà nội với vai trò cố vấn của Trung Tâm.

Trung tâm thường xuyên cử cán bộ tham gia các hội thảo, tập huấn chuyên môn do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh và các Mạng lưới tổ chức. Tạo điều kiện để cán bộ trung tâm được học tập các Chỉ thị, nghị quyết do cấp ủy Đảng các cấp tổ chức. Các thành viên trong đơn vị đã thực hiện ngiêm túc và đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm trong quá trình tham gia học tập, nghiêm túc triển khai thực hiện sau học tập trong phạm vi công tác của mỗi cá nhân.

  1. Hoạt động thông tin tuyên truyền và phổ biến kiến thức:

          – Trung tâm duy trì hiệu quả 02 trang thông tin trực tuyến (trang facebook) bao gồm: trang tin trực tuyến của tổ chức và trang thông tin trực tuyến của Dự án nâng cao năng lực quản trị chuỗi giá trị cây thuốc nam. Hai trang Facebook này được cập nhật thường xuyên bởi các cán bộ truyền thông của tổ chức và cung cấp cho độc giả những thông tin cập nhật về hoạt động của tổ chức nói chung và các hoạt động của các Dự án nói riêng. Việc tận dụng thế mạnh của công nghệ thông tin đã giúp các thông tin về tổ chức và dự án đến được với độc giả quan tâm một cách nhanh chóng và thuận tiện.    Trong năm trung tâm chưa có nhiều dự án mới nên các hoạt động tại cộng đồng còn hạn hẹp, các hoạt động đang tập trung chủ yếu vào hoạt động quảng bá, tuyên truyền giới thiệu đơn vị với các tổ chức về khả năng, lĩnh vực hoạt động thế mạnh của đơn vị như truyền thông về biến đổi khí hậu, chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng, nuôi trồng cây con làm thuốc..vv.

 – Trung tâm đã tiếp tục việc hoàn thiện việc nâng cấp, bổ sung thông tin trang thông tin điện tử tổng hợp yenbaicdsh.com trên cả hai ngôn ngữ: tiếng Việt và tiếng Anh. Duy trì hoạt động thường xuyên của Website. Đây là một trong những kênh thông tin quan trọng đơn vị xác định cần thường xuyên đầu tư để bạn bè trong nước và quốc tế quan tâm tìm hiểu về Yên Bái CDSH.

          – Cán bộ trung tâm đã tham gia viết bài trên các phương tiện thông tin đại chúng và bản tin của Liên hiệp Hội tỉnh về nhằm giới thiệu kết quả hoạt động của dự án và kinh nghiệm hoạt động tuyên truyền và phổ biến kiến thức tại cộng đồng người dân tộc thiểu số, vùng cao, khó khăn.

  1. Công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội:

– Đơn vị nghiêm túc trong thực hiện công tác tư vấn, phản biện nội bộ thông qua các cuộc họp định kỳ, đột xuất nhằm phát hiện những thiếu hụt của đơn vị từ các hoạt động trong những năm qua, đồng thời các thành viên trong đơn vị đã phối hợp và hỗ trợ nhau, tích cực tìm kiếm cơ hội xây dựng đề xuất đề án, đề tài mới với các tổ chức, nhà tài trợ.  Tích cực tham gia nhiều ý kiến tư vấn và phản biện trong hoạt động tư vấn về chăm sóc sức khỏe, về bình đẳng giới, biến đổi khí hậu, chăm sóc trẻ em, người dân tộc thiểu số. 

– Trung tâm đã cử cán bộ tích cực tham gia hoạt động của các Mạng lưới mà mình là thành viên, có những ý kiến tham gia tư vấn cho thường trực tổ chức mạng  Northnet, mạng CIFPEN, mạng VNGO-FLEGT để cùng khắc phục khó khăn, duy trì hoạt động chung của các Mạng lưới.

  1. Hoạt động nghiên cứu khoa học, thực hiện các đề tài dự án

Trước thực tế các vấn đề về sức khỏe sinh sản và giáo dục giới tính mà trẻ vị thành niên đang phải đối mặt chưa được quan tâm đúng mực bởi các nhà cung cấp Trong 6 tháng đầu năm 2018, Yên Bái CDSH tiếp tục củng cố và phát triển tổ chức nhằm đảm bảo có đủ nguồn nhân lực đáp ứng thực hiện hai Dự án của Trung tâm hiện đang tổ chức thực hiện bao gồm: (1) Dự án Bảo vệ Quyền được chăm sóc sức khỏe sinh sản và giáo dục giới tính của trẻ vị thành niên dân tộc H’Mông tại huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái, do Tổ chức AC Thụy Điển tài trợ và (2) Dự án nâng cao năng lực quản trị chuỗi giá trị cây thuốc nam, do phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam tài trợ. Về cơ bản đội ngũ cán bộ của tổ chức được bố trí và duy trì ổn định để triển khai thực hiện trong thời gian 6 tháng qua.  

Ngoài ra, mặc dù nguồn lực CDSH có hạn nhưng Trung tâm vẫn cố gắng đảm bảo đủ nguồn nhân sự để duy trì các hoạt động thường xuyên của Trung tâm và đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ công tác thường trực văn phòng, thực hiện đầy đủ các nội dung công tác do LHHKHKT tỉnh và các cơ quan chức năng của tỉnh giao phó cũng như duy trì các hoạt động đối ngoại với các Mạng lưới mà CDSH Yên Bái hiện đang tham gia.

  1. Hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế:

Trung tâm thường xuyên theo dõi, nắm bắt thông tin về các kêu gọi viết đề xuất dự án của các tổ chức quốc tế và các tổ chức trong nước để tiến hành viết và nộp các đề xuất dự án phù hợp. Trong 6 tháng đầu năm, trung tâm đã hoàn thiện ý tưởng dự án cho giai đoạn 03 năm tiếp (2019 – 2021) để nộp cho Tổ chức AC Thụy Điện. Đề xuất dự án này là ý tưởng nhằm tiếp tục các hoạt động dự án cho giai đoạn tiếp theo sau khi Dự án Bảo vệ Quyền được chăm sóc sức khỏe sinh sản và giáo dục giới tính của trẻ vị thành niên dân tộc H’Mông tại huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái sẽ  kết thúc vào cuối năm 2018.

Đồng thời, Trung tâm cũng đã hoàn thành ý tưởng dự án nhỏ nộp cho Mạng lưới NorthNet, nhằm tăng cường tiếp cận thông tin cho phụ nữ dân tộc thiểu số ở huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái. Ý tưởng dự án nhỏ đã được gửi cho tổ chức CARE quốc tế tại Việt Nam và Mạng lưới Northnet cân nhắc và phê duyệt. 

  1. Công tác khác:

Trong 6 tháng qua, Trung tâm cũng đã tích cực đề cử cán bộ tham gia các khóa tập huấn do các mạng lưới hoặc các tổ chức đối tác tổ chức về các chủ đề có liên quan nhằm năng cao năng lực cho cán bộ của Trung tâm, đồng thời, tìm kiếm các cơ hội kết nối thông tin với các bên liên quan.

II. Đánh giá:

1.Kết quả đạt được:

Đối với một đơn vị tự chủ về hoạt động, tài chính, nhân lực… Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn song đơn vị đã quyết tâm vượt qua, tận dụng được các thế mạnh hiện có để đề xuất có được các dự án mới. Trung tâm vẫn đảm bảo duy trì được những hoạt động thường xuyên của đơn vị như trên đã báo cáo. Đây là sự cố gắng nỗ lực của toàn thể cán bộ và nhân viên của trung tâm.

– Mạnh dạn đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của cơ quan là đổi mới  cơ bản trong công tác của trung tâm trong năm qua. Kết quả đạt được sẽ là niềm vui và động lực để CDSH tiếp tục phấn đấu giành nhều thành công hơn nữa. 

– Hai dự án mới đã góp phần nâng cao vị thế của Yên Bái CDSH song cũng là thử thách tiếp với Trung tâm. Với những kết quả hoạt động bước đầu của 2 dự án, Trung tâm tiếp tục khẳng định vị thế và vai trò của mình trong các nỗ lực phát triển cộng đồng ở địa phương.

  1. Những hạn chế, yếu kém- nguyên nhân:

– Khó khăn lớn nhất của đơn vị đó là chưa có nguồn tài trợ, dự án đầu tư thường xuyên. Nguồn tài trợ thường xuyên để duy trì các hoạt động cũng như trả lương cho các thành viên là mối quan tâm thường trực trong các thành viên Yên Bái CDSH. Để khắc phục khó khăn này, Trung tâm vẫn đang tiếp tục nỗ lực tìm kiếm các cơ hội tài trợ từ các tổ chức quốc tế và thực hiện hiện tốt các hoạt động dự án hiện tại. Đồng thời, tích cực và chủ động tìm kiếm và nộp hồ sơ thầu cho các gói tư vấn ở cấp quốc gia nhằm tìm kiếm cơ hội việc làm và đảm bảo nguồn thu nhập cho các cán bộ chủ chốt trong trung tâm. 

– Một khó khăn khác đó là đội ngũ cán bộ của Trung tâm vẫn còn thiếu kiến thức và kỹ năng chuyên sâu trong việc quản lý và vận hành các hoạt động dự án tại cơ sở. Điều này khiến cho việc tổ chức và triển khai các hoạt động dự án vẫn còn gặp không ít khó khăn. Để khắc phục khó khăn này, Trung tâm sẽ tiếp tục chú ý tới việc nâng cao kiến thức và kỹ năng cho cán bộ, đặc biệt là cán bộ trẻ của Trung tâm thông qua các khóa tập huấn của các tổ chức và cơ quan đối tác thực hiện nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ của trung tâm.

III. Kế hoạch – nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

– 6 tháng cuối năm 2018 Yên Bái CDSH tiếp tục tthực hiện các hoạt động của 02 dự án đó là Dự án bảo vệ quyền tiếp cận và Dự án nâng cao năng lực quản trị chuỗi giá trị cây thuốc nam.

– Trung tâm tiếp tục tập trung xây dựng củng cố, phát triển tổ chức, nâng cao chất lựơng việc tổ chức thực hiện các hoạt động dự án, đặc biệt là các cuộc khảo sát nghiên cứu, thu thập thông tin thuộc 02 Dự án và các nỗ lực xây dựng ý tưởng dự án trên địa bàn tỉnh để gửi cho các tổ chức tài trợ.

– Tích cực tuyên truyền phổ biến kiến thức về chăm sóc sức khỏe cộng đồng, phòng chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu.

– Tiếp tục tham gia tích cực vào các hoạt động tư vấn, phản biện, tập huấn, hội thảo của các tổ chức mạng lưới mà trung tâm tham gia như: Northet, CIFPEN, BĐKH, LHHKHKT tỉnh, VUSTA…

          Trên đây là tổng hợp một số kết quả hoạt động  6 tháng đầu năm 2018 và định hướng một số hoạt động trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 của YENBAI CDSH, xin được báo cáo Liên Hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh tổng hợp và chỉ đạo công tac của đơn vị trong thời gian tới./.

GIÁM   ĐỐC

Nơi nhận:

– LHCHKH&KT tỉnh;

– Các bên liên quan

– Ban giám đốc CDSH

– Lưu: VT

  Đào Thị Ngọc Lan