BC 6 tháng đầu năm 2016

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC

VÀ KỸ THUẬT TỈNH YÊN BÁI

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KHCN & CSSK CỘNG ĐỒNG YÊN BÁI (YENBAI CDSH)

Số:  01/BC-CDSH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Yên Bái, ngày  13  tháng 6 năm 2016

 

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2016 và

NHIỆM VỤ- KẾ HOẠCH

Hoạt động 6 tháng cuối năm 2016

           

Thực hiện công văn số 23/LHH-VP ngày 03/6/2016 của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Yên Bái, về việc báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm, Trung tâm Phát triển khoa học công nghệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng Yên Bái (YENBAI CDSH) báo cáo một số nội dung như sau

I. Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2016:

1.1. Công tác xây dựng củng cố, phát triển tổ chức:

Sáu tháng đầu năm 2016, đơn vị đã kết thúc các dự án, đề tài NCKH cũng như một số hoạt động phải điều chỉnh như: Một số thành viên phải chuyển công tác khác nên bộ phận thường trực được bố trí cán bộ lồng ghép, kiêm nhiệm. Một số đối tượng mới xin về đơn vị. CDSH đã xem xét có hướng tuyển thêm cán bộ công nghệ thông tin, văn thư lưu trữ, thường trực…thay thế những trường hợp đã chuyển đi…Song CDSH vẫn duy trì hoạt động thường xuyên đảm bảo thực hiện nhiệm vụ bình thường, thực hiện các nội dung của LHHKHKT tỉnh cũng như các cơ quan chức năng của tỉnh và tổ chức mạng đảm bảo yêu cầu.

– Đơn vị đã làm việc và được Phòng khám Việt Tràng An hỗ trợ về cơ sở mới có nơi làm việc khang trang đàng hoàng hơn.

1.2. Công tác tập hợp, đoàn kết, vận động trí thức, KHCN thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và nhà nước:

Trung tâm đã triển khai và thực hiện các nội dung Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thật tỉnh, đã tổ chức triển khai đầy đủ các chủ chương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến cán bộ trong trung tâm. Thực hiện quy chế dân chủ, phát huy tính tự chủ trong các hoạt động của đơn vị.

Các cá nhân tham gia học tập nghị quyết đại hội Đảng tại địa phương cũng như tham gia học do Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thật tỉnh thông báo, mời dự tại Hà Nội…các thành viên trong đơn vị thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm, không ai vi phạm quy định gì.

1.3.  Hoạt động tuyên truyền và phổ biến kiến thức:

– Trung tâm đã hết các hoạt động tại cộng đồng, do vậy chủ yếu hoạt động quảng bá, tuyên truyền giới thiệu đơn vị với các tổ chức về khả năng, lĩnh vực hoạt động của đơn vị như tuyên truyền về biến đổi khí hậu, chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng, tư vấn kỹ thuật và nhiều hoạt động khác, duy trì nội dung trên Website của đơn vị theo quy định.

– Tham gia nội dung bài viết, trả lời phỏng vấn Báo Yên Bái về việc giới thiệu kết quả hoạt động của dự án và kinh nghiệm hoạt động tuyên truyền và phổ biến kiến thức tại cộng đồng người dân tộc thiểu số, vùng cao, khó khăn…

1.4. Công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội:

Chủ yếu các thành viên trong đơn vị thực hiện công tác tư vấn, phản biện nội bộ nhằm phát hiện những thiếu hụt của đơn vị qua các hoạt động trong những năm qua, đồng thời tìm kiếm cơ hội xây dựng đề án, đề tài mới. Tư vấn cho thường trực tổ chức mạng Northnet, mạng CIPFEN để duy trì hoạt động…

1.5.  Hoạt động nghiên cứu khoa học, thực hiện các đề tài dự án

– Thực hiện các báo cáo, kiểm toán, đánh giá và kết thúc dự án “Tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe” ở hai xã Púng Luông và La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải do Liên minh châu Âu tài trợ. Đồng thời chỉ đạo các Nhóm sở thích của dự án tại hai xã tiếp tục duy trì các hoạt động của nhóm, chuẩn bị đón tiếp nhà tài trợ lên thăm và kiểm tra kết quả dự án.

            – Đón và làm việc với đoàn thanh tra của Thanh tra tỉnh đi kiểm tra, thanh tra kết quả thực hiện đề tài NCKH “Nghiên cứu tiềm năng cây thuốc nam bản địa và trồng cấy thử nghiệm một số loài nhằm phát triển nguồn dược liệu góp phần phát triển kinh tế tại huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái” năm 2013 – 2014.

            – Đi thực địa thu thập thông tin tại cộng đồng, cơ sở lấy tư liệu xây dựng đề tài NCKH, viết đề xuất dự án: Tới nay đã gửi 4 đề xuất tới các tổ chức và đại sứ quán một số nước như EU, Thụy Điển, Anh, Hoa Kỳ….

1.6.  Hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế:

            Trung tâm thường xuyên theo dõi, nắm bắt các kêu gọi viết đề xuất của các tổ chức, đại sứ quán và các tổ chức mạng để cập nhật thông tin, kiến thức và đã xây dựng những đề xuất dự án tới các tổ chức.

1.7. Công tác khác:

            CDSH đã đón và làm việc với một số tổ chức như: tiếp và làm việc với đoàn Kiểm toán độc lập Công ty TNHH Kiểm toán KTC SCS đã có đánh giá cơ bản đơn vị đã thực hiện tốt các nội dung theo quy định. Làm việc với đoàn Đánh giá năng lực tổ chức MSD…

II. Đánh giá:

  1. Kết quả đạt được:Đối với một đơn vị tự chủ và hoạt động, tài chính, nhân lực… Mặc dù đơn vị đã kết thúc các dự án giai đoạn, chưa có dự án đề tài mới song vẫn duy trì những hoạt động thường xuyên của đơn vị:

            – Các nhóm sở thích của dự án vẫn duy trì những hoạt động của đơn vị.

            – Các đoàn thanh tra, thẩm định, đánh giá, kiểm tra của cơ quan chức năng của tỉnh cũng như của các tổ chức xã hội độc lập đã có những kết luận về đơn vị cơ bản đảm bảo có kết quả tốt, đảm bảo quy định trong hoạt động.

            – Đơn vị vẫn kiên trì xây dựng nhiều đề xuất dự án, đề tài.

  1. Những hạn chế, yếu kém- nguyên nhân:

– Khó khăn nhất của đơn vị đó là hiện chưa có đề tài, dự án đầu tư để hoạt động. Không có nguồn thu để duy trì các hoạt động và trả lương cho các thành viên.

– Việc duy trì cập nhật thông tin, quảng bá trên Website của đơn vị chưa thường xuyên đầy đủ, do thiếu thông tin, thiếu cán bộ tin học.

III. Kế hoạch – nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016

– Trung tâm tiếp tục khảo sát nghiên cứu, thu thập thông tin xây dựng dự án đề xuất mới trên địa bàn tỉnh đề nghị các tổ chức tài trợ.

– Tham gia vào các hoạt động tư vấn, tập huấn, hội thảo của các tổ chức triển khai như mạng Northet, CIFPEN, LHHKHKT tỉnh, và VUSTA…

– Phối hợp với các tổ chức triển khai các hoạt động NCKH, triển khai dự án…

            Trên đây là tổng hợp một số kết quả hoạt động của YENBAI CDSH, báo cáo Liên Hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh tổng hợp và chỉ đạo đơn vị trong thời gian tới./.

 

GIÁM   ĐỐC

Nơi nhận:

– Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh;

– Ban giám đốc CDSH;

– Lưu: VT.

Đào Thị Ngọc Lan