BC kết quả hoạt động năm 2015, nhiệm vụ kế hoạch hoạt động năm 2016

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC

VÀ KỸ THUẬT TỈNH YÊN BÁI

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ & CHĂM SÓC SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG YÊN BÁI (YENBAI CDSH)

Số: /BC-CDSH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Yên Bái, ngày  12  tháng 12 năm 2015

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động năm 2015 và

NHIỆM VỤ- KẾ HOẠCH

Hoạt động năm 2016

           

Căn cứ kết quả công tác Trung tâm Phát triển khoa học công nghệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng Yên Bái (YENBAI CDSH) báo cáo kết quả hoạt động năm  2015 như sau:

I. Kết quả hoạt động năm 2015:

1.1.  Công tác củng cố, phát triển tổ chức:

Tình hình chung về tổ chức, cán bộ đơn vị được ổn định công tác quản lý cán bộ đi vào nề nếp thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn theo kế hoạch; Tuy nhiên do điều kiện công tác của một số thành viên phải chuyển công tác khác nên bộ phận thường trực được bố trí cán bộ lồng ghép, kiêm nhiệm. Song vẫn duy trì hoạt động thường xuyên đảm bảo thực hiện nhiệm vụ bình thường

Thông qua các hoạt động tập huấn, hội thảo do các tổ chức NGO và LHHKHKT tổ chức, cán bộ Trung tâm được cử đi dự đã tham gia nhiệt tình, đầy đủ, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ được nâng lên.

1.2.   Hoạt động chính trị xã hội:

Trong năm Trung tâm đã triển khai và thực hiện nghiêm túc các nội dung Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thật tỉnh, đã tổ chức triển khai đầy đủ các chủ chương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến cán bộ trong trung tâm. Thực hiện quy chế dân chủ, phát huy tính tự chủ trong các hoạt động của đơn vị.

Tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện trình đại hội đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XVIII.

Tham gia các cuộc giao ban, cuộc họp triển khai công tác của Liên hiệp Hội cũng như cuat VUSTA tổ chức tại Nghĩa Lộ đàu năm và tại Hà Nội đầy đủ, trách nhiệm được giao.

YENBAI CDSH đã tiếp tục liên hệ kết nối với các tổ chức xã hội, hội của trung ương như Hội Cựu chiến binh Việt Nam hỗ trợ, ủng hộ người dân, trẻ em nghèo của huyện Mù Cang Chải như cặp sách, quản áo, sách bút trong năm 2015 được người dân, lãnh đạo huyện MCC tiếp nhận.

1.3.  Hoạt động tuyên truyền và phổ biến kiến thức:

Trong năm Trung tâm đã có bài viết tuyên truyền về biến đổi khí hậu, chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng, tư vấn kỹ thuật và nhiều hoạt động khác của Trung tâm đăng trên website của đơn vị theo quy định.

Gửi các bài viết đăng trên báo Yên Bái, website của Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam, Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh.

Tiếp tục triển khai hướng dẫn cho nhóm sở thích tại Mù Cang Chải về kiến thức phòng chữa bệnh và kỹ thuật trồng cây hoài sơn.

1.4.  Hoạt động nghiên cứu khoa học và thực hiện dự án

1.4.1.  Hoạt động nghiên cứu đề xuất dự án: Trong năm 2015 Tung tâm  tiến hành các hội thảo, xây dựng các ý tưởng, đè tài, xây dựng đề xuất mới gửi các nhà tài trợ cũng như mạng lưới hoạt động liên quan có trên 10 đề xuất.

1.4.2. Hoạt động dự ánTăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tại hai xã Púng Luông và La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái” do EU tài trợ với một số nội hoạt động:

Tiếp tục thúc đẩy Trạm y tế và Y tế thôn bản hai xã Púng Luông và La Pán tẩn thực hiện công tác truyền thông giáo dục sức khỏe với những biện pháp, những ý kiến, kiến nghị của người dân;  hỗ trợ, giám sát thực hiện kế hoạch y tế hàng năm cấp xã; duy trì, phát triển bền vững các nhóm sở thích: chăm sóc cây hoài sơn tại các nhóm sở thích; các hộ gia đình mô hình điểm tiếp tục chuẩn bị đất gieo giống cây Sơn tra, chăm sóc cây sơn tra và thảo quả sẵn có; Duy trì, phát triển bền vững các nhóm sở thích. Hỗ trợ các nhóm sở thích xã Púng Luông và La Pán Tẩn 930 hom giống Hoài sơn để trồng thi điểm mô hình.

             Phát hành hướng dẫn thực hiện bộ tài liệu Phương pháp tiếp cận dựa trên quyền (RBA) và Lập kế hoạch có sự tham gia;  Hướng dẫn kỹ thuật trồng cho các hộ trong nhóm sở thích tham gia trồng thi điểm cây Hoài sơn; Tổ chức truyền thông định kỳ tại  bản; Thực hiện kế hoạch y tế hàng năm cấp xã với sự tham gia của gân 100 người dân nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng phòng chống các bệnh thông thường tại cộng đồng.

            Tổ chức hội thảo “Thực hiện chính sách y tế với khả năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe của người dân tại huyện Mù Cang Chải: với sự tham gia của 40 thành viên là cán bộ huyện, xã, thôn bản và người dân,

            Tiến hành thực hiện việc đón và làm việc với Đoàn đánh giá độc lập của dự án > Kết quả đã được đoàn đánh giá hoạt động của dự án tiết độ, nội dung và chất lượng đảm bảo tiến độ và kế hoạch mục tiêu đặt ra.

            Tổ chức Hội thảo, đánh giá toonge kết dự án, với sự có mặt của đại diện Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam, các ban ngành của tỉnh, của huyện, hai xã và người dân 2 xã. Hội thảo đã thống nhất ghi nhận những kết luận của các bên tham gia đặc biệt là của cán bộ chính quyền 2 xã được hưởng lợi và đánh giá của đại diện Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam: Dự án đã có hiệu quả thực sự mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng người dân 2 xã- là ottj trong 2 dự án thực hiện thành công nhất về BVCSSK mà Liên minh châu Âu triển khai tại Việt Nam. Tới nay dự án đang làm thủ tục kết thúc và đóng tài khoản.

1.5. Tham gia hoạt động mạng lưới và đề xuất dự án:

Được LHHKHKT tỉnh giao làm đầu mối và tham mưu tổ chức Hội nghị xúc tiến viện trợ năm 2015 cho KHHKHKT tỉnh. Đơn vị đã tiến hành công việc chuẩn bị, trực tiếp tham gia công tác liên hệ đối tác, chuẩn bị nội dung, hậu cần. Hội nghị đã đạt kết quả ban đầu có sự chủ trì, tham gia, khuyến khích của lãnh đạo VUSTA, PACOM và sự tham gia của một số hội thành viên của LHHKHKT tỉnh…

Tham gia hội nghị lập kế hoạch hoạt động của mạng Northnet tổ chức tại Hà Nội, Hòa Bình. Phối hợp với mạng Northnet tổ chức đánh giá khả năng tiếp cận thông tin của người dân tộc thiểu số tại huyện Mù Cang Chải. Tiến hành khảo sát, thu thập số liệu thông tin tại cơ sở như Mù Cang Chải, Văn Yên, Văn Chấn, Yên Bình để có cơ sở dữ liệu xây dựng ý towngr, đề xuất dự án.

Tiếp tục phối hợp với Phòng khám đa khoa Việt Tràng An tư vấn phòng bệnh;    

1.6. Hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội

YENBAI CDSH thường xuyên tham gia các hoạt động của mạng lưới, đóng góp ý kiến vào các lĩnh vực nghiên cứu vận động chính sách và các văn bản của các tổ chức, cơ quan liên quan như tham gia vào dự thảo Nghi quyết Đại hội đảng tỉnh Yên Bái, Nghi quyết Đại hội LHHKHKT tỉnh Yên Bái. Tham gia vào các đề án, dự án của một số ngành và UBND tỉnh với tinh thần trách nhiệm cao để thông qua HĐND tỉnh trong các kỳ họp: như Đề án Phát triển nguồn nhân lực y tế đến năm 2020, đề án Hỗ trợ chính sách phát triển DS-KHHGĐ đến năm 2020…

1.7.  Những đề xuất, kiến nghị

Liên hiệp hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ để Trung tâm duy trì hoạt động và ngày càng phát triển đặc biệt là tạo điều kiện, cơ hội thực hiện các hoạt động phản hồi, tham gia ý kiến, giới thiệu các tổ chức, dự án, đề tài, chủ đầu tư chương trình dự án của tỉnh để đơn vị tiếp cận triển khai.

2. Phương hướng nhiệm vụ năm 2016

– Trung tâm tiếp tục khảo sát nghiên cứu, thu thập thông tin xây dựng dự án đề xuất mới trên địa bàn tỉnh đề nghị các tổ chức tài trợ.

– Tham gia vào các hoạt động tư vấn, tập huấn, hội thảo của các tổ chức triển khai như mạng Northet, CIFPEN, LHHKHKT tỉnh, và VUSTA…

– Phối hợp với các tổ chức triển khai các hoạt động NCKH, triển khai dự án…

            Trên đây là tổng hợp một số kết quả hoạt động của YENBAI CDSH, báo cáo Liên Hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh tổng hợp và chỉ đạo đơn vị trong thời gian tới./.

 

GIÁM   ĐỐC

Nơi nhận:

– LHCHKH&KT tỉnh;

– Ban giám đốc CDSH

– Lưu: VT.

  Đào Thị Ngọc Lan