Hoạt động năm 2010 – Kế hoạch nhiệm vụ năm 2011

LH CÁC HỘI KHKT TỈNH YÊN BÁI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CDSH YÊN BÁI                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:          / BC                                    Yên Bái, ngày       tháng    năm 2010

BÁO CÁO

Hoạt động 9 tháng đầu năm 2010 

Thực hiện quyết định số 15/QĐ-LHH   ngày 13/11/2009 của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Yên Bái về việc thành lập Trung tâm Phát triển khoa học công nghệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng tỉnh Yên Bái (YenBai CDSH), ngày 08/5/2010 trước sự chứng kiến của UBND tỉnh, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nan, các sở, ban ngành liên quan của tỉnh Yên Bái và các cơ quan liên quan của Trung ương, CDSH YenBai đã khai trương ra mắt, ngay sau đó đã đi vào hoạt động có một số kết qủa ban đầu như sau:

  1. Kiện toàn tổ chức, cán bộ- xây dựng mạng lưới hoạt động và cơ sở vật chất, trang thiết bị:

– Kiện toàn Ban giám đốc, và các chức danh của Trung tâm: Bổ nhiệm 02

Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Chánh Văn phòng…

– Tạo liên kết, tham gia vào mạng lưới với một số tổ chức xã hội khác;

– Bố trí Văn phòng, cơ sở vật chất cho bộ phận thường trực hoạt động.

  1. Công tác tuyên truyền quảng bá :

Đã có công văn giới thiệu trung tâm, chức danh lãnh đạo TT gửi các cơ quan trung ương và địa phương để tăng cường mối quan hệ, phối hợp trong hoạt động

Đã in ấn và phát hành 2000 tờ rơi bằng tiếng Việt và tiếng Anh để giới thiệu quảng bá hình ảnh và lĩnh vực hoạt động của Trung tâm tới các cơ quan, đơn vị, các tổ chức trong và ngoài nước. Lễ ra mắt và các lĩnh vực đăng ký hoạt động của Trung tâm đã được đưa tin trên Báo, đài PTTH địa phương, Báo điện tử của Liên hiệp Hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam…

  1. Hoạt động chuyên môn:

3.1. Hội thảo khoa học:

Ngày 8/5/2010 trung tâm đã tổ chức hội thảo Tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong phòng chống HIV /AIDS với sự tham gia của trên 40 đại biểu.

3.2. Thiết kế, xây dựng, đề xuất các dự án đầu tư:

Đã xây dựng, viết 9 đề cương dự án xin đầu tư trong đó có 08 dự án gửi các tổ chức phi chính phủ quốc tế, các đại sứ quán tại Hà Nội.  Đăng ký 01  đề tài NCKH  năm 2011gửi Sở khoa học- công nghệ Yên Bái.

Nội dung các dự án có phụ lục kèm theo. Tuy nhiên các dự án đề nghị đều chưa được phê duyệt.

3.3. Hoạt động của thành viên: Phòng khám đa khoa Việt Tràng An:

– Tư vấn phòng chống HIV/AIDS  miễn phí cho hơn 500 đối tượng có nguy cơ cao đến kiểm tra sức khoẻ, tư vấn chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh và truyến thông giáo dục sức khỏe tại phòng khám.

– Tư vấn chăm sóc sức khoẻ răng miệng và dinh dưỡng cho hơn 2000 học sinh là các cháu trong độ tuổi đi học từ 6- 15 tuổi.

– Hoạt động chuyển giao ứng dụng kỹ thuật mới: Ứng dụng công nghệ điện sinh học (BEAM) thế hệ mới trong chăm sóc da và thon gọn cơ thể tại PK ĐK Việt Tràng An.

3.4. Đào tạo, tập huấn:

Cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn, đào tạo cán bộ do Liên hiệp Hội tổ chức. Cử cán bộ tham dự hội nghị thường niên 2010 về NGO của VUSTA. Tham quan học tập một số sáng kiến cải tiến kỹ thuật, mô hình hoạt động tổ chức dân sự trong và ngoài tỉnh.

  1. Nhưng khó khăn, hạn chế:

4.1. Công tác truyên thông, quảng bá giới thiệu về trung tâm còn chưa nhiều. Do mới được thành lập, cán bộ chuyên trách còn thiếu, kinh nghiệm làm việc, hoạt động trên lĩnh vực mới còn hạn chế nên hiệu quả các hoạt động còn kém; Cơ sở vật chất cũng còn hạn chế.

4.2. Các dự án, chương trình đề xuất nhiều lĩnh vực nhưng chưa được phê duyệt, còn tản mạn. Có dự án đề xuất chưa đúng trong tâm, chưa đạt yêu cầu. 4.3. Nguồn kinh phí còn hạn hẹp nên chưa chủ động mở rộng các hoạt động.

  1. Kế hoạch hoạt động cuối năm:

– Tiếp tục thuyên truyền, thông tin, giới thiệu quản bá Trung tâm, xây dựng trang web của trung tâm…

– Xây dựng quy chế hoạt động của trung tâm.

– Bố trí cán bộ chuyên trách

– Tiếp tục cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn, đào tạo, tham quan giao lưu học hỏi kinh nghiệm về công tác tổ chức, kêu gọi đầu tư, huy động nguồn vốn và triển khai tại cơ sở

– Xây dựng hoàn thiện các đề cương, đề xuất chương trình, dự án đầu tư cho năm 2011-2012.

  1. Đề nghị:

– Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ Trung tâm về mọi mặt để nâng cao năng lực và đẩy mạnh các hoạt động.

– Đề nghị Sở khoa học – công nghệ duyệt đề cương đề tài NCKH đã đăng ký

– Đề nghị VUSTA quan tâm tạo điều kiện để trung tâm tham gia một số dự án và để tài NCKH của VUSTA

Nơi nhận:                                                                                                             GIÁM ĐỐC

– Liên hiệp các HKH&KT tỉnh;

– Ban Giám đốc TTCDSH;

– Lưu VT.                                                                                                                 Nguyễn Thị Năm